Informacje o dofinansowaniu

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

Numer i nazwa Priorytetu w ramach Programu Operacyjnego: Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 

Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego: 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Tytuł projektu: Stworzenie stanowiska badawczego i przeprowadzenie prac B+R celem opracowania innowacyjnego uniwersalnego sterownika wagowego dla systemów WIM w CAT TRAFFIC w Poznaniu

Krótki opis przedmiotu projektu oraz jego odbiorców:

Przedmiotem projektu badawczego jest opracowanie uniwersalnego sterownika wagowego, który zapewni:

 • dokładny pomiar masy pojazdu w ruchu,
 • pracę w dowolnej konfiguracji liczby i typów czujników,
 • sposób kalibracji i adiustacji wymagany przez Urząd Miar,
 • bardzo wysoki poziom detekcji uszkodzeń podłączonych czujników
 • ocenę stopnia poprawności wyników.

Opracowanie innowacyjnego sterownika będzie kamieniem milowym na drodze do wprowadzenia w Polsce Administracyjnego systemu WIM (ang. Weight in Motion – system ważenia pojazdów w ruchu), który pozwoli na wyeliminowanie z transportu drogowego pojazdów przeciążonych.

Realizacja projektu nastąpi w ramach 3 zadań:

 1. Etap 0 – budowa stanowiska badawczego.
 2. Etap 1 – badania przemysłowe.
 3. Etap 2 – eksperymentalne prace rozwojowe.

Koncepcja technologii odpowiada na zidentyfikowane potrzeby odbiorców. Grupą docelową dla innowacyjnego uniwersalnego sterownika wagowego dla systemów WIM są zarządcy dróg w Polsce, obejmujący:

 • 16 Oddziałów regionalnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, które zarządzają drogami krajowymi i autostradami,
 • 16 Zarządów Dróg Wojewódzkich,
 • Około 50 miast, które w ramach ochrony swojej infrastruktury zainteresowane są budową systemów WIM na wjeździe do miast.

Dodatkowo odbiorcami uniwersalnego sterownika, kompatybilnego z czujnikami różnych typów, mogą być inni wykonawcy systemów WIM, czyli firmy konkurencyjne względem WIM, szczególnie w sytuacji gdy systemy WIM przetwarzające dane przy użyciu opracowanego w wyniku realizacji prac B+R sterownika, będą spełniać wymagania legalizacyjne Głównego Urzędu Miar.
Rezultaty prac B+R zostaną wdrożone w gospodarce dwutorowo:

 • we własnej działalności gospodarczej firmy CAT TRAFFIC Sp. z o.o., jako nowy produkt – innowacyjny uniwersalny sterownik wagowy dla systemów WIM, który oferowany będzie zarządcom dróg (jako odrębny element, bądź jako część składowa dla nowo instalowanych systemów WIM),
 • w formie licencji (umowy licencyjnej) na wykorzystanie technologii przez partnera zagranicznego (i podmiot powiązany) Cichonautomatiesierungtechnik GmbH.

Podsumowując, w wyniku wdrożenia efektów prac B+R nastąpi zarówno pasywny jak i aktywny transfer wiedzy do gospodarki.

Całkowity koszt projektu: 1 906 102,50

Koszty kwalifikowalne: 1 599 478,00

Koszty niekwalifikowalne: 306 624,50

Poziom dofinansowania (%): 71,44%

Kwota wsparcia (PLN): 1 142 635,99